Dotační programy
CZ > Dotační programy > Společný fond malých projektů v EEL 2014-2020

Společný fond malých projektů v EEL

Společný fond malých projektů

Společný fond malých projektů bude zaměřen především na realizaci aktivit v oblasti setkávání, takzvaných projektů „people-to-people“. Jeho cílem je další zintenzivnění přeshraniční spolupráce ve všech oblastech společenského života.

Podporu mají získat právnické osoby veřejného a soukromého práva, zejména:

Malé projekty musí být realizovány alespoň jedním projektovým partnerem ze saské části programového území a alespoň jedním projektovým partnerem z české části programového území. Zapojení třetích subjektů nepocházejících z programového území je možné v postavení účastníků.

 • Orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace
 • Vzdělávací instituce
 • Hospodářské a profesní svazy, komory
 • Nestátní neziskové organizace
 • Evropské seskupení pro územní spolupráci

Podporovaná opatření jsou především:

 • Organizace a realizace seminářů, konferencí, setkání, prezentací a soutěží
 • Organizace a realizace setkávání, výměny zkušeností, představení, kulturních a sportovních akcí
 • Výměny skupin, především výměny skupin dětí, mládeže, studentů a žáků
 • Vzdělávací opatření včetně jazykových modulů pro zvýšení jazykové vybavenosti
 • Projekty zaměřené na publicitu a propagaci území, vytváření vícejazyčných publikací a informačních materiálů (minimálně v českém a německém jazyce)
 • Zpracování analýz pro přípravu projektů v rámci Programu spolupráce
 • Vývoj informačních a komunikačních systémů pro společné pohraničí

Předpoklady pro poskytnutí dotace:

 • Přeshraniční dopad – podporovány budou pouze projekty, v nichž čeští a němečtí projektoví partneři spolupracují při přípravě a realizaci daného malého projektu
 • Společné plánování – např. pravidelné přípravné schůzky obou projektových partnerů
 • Společná realizace – projektové aktivity musí být společně obsahově a časově provázány
 • Společný personál – němečtí a čeští projektoví partneři poskytnou personál pro plnění úkolů

Projekt musí splnit tři kritéria, aby mohl být podpořen. Musí být společně s projektovým partnerem plánován, realizován a musí mít společný personál.

Celkové náklady malého projektu nemohou překročit 30.000 Euro. Malé projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou nižší než 1.500 Euro, nebudou zohledňovány. Dotační sazba činní max. 85 % způsobilých celkových výdajů, avšak nanejvýš 15.000 Euro. Další podrobnosti naleznete v Realizačním dokumentu.

Zájemci vyplní formulář projektové žádosti, novinkou nového programu je online projektová žádost. Podrobnější informace k podání žádosti v adresáři postup při podání žádosti. Čeští a němečtí koordinátoři Euroregionu Elbe/Labe zpracují a posoudí došlé žádosti po obsahové a odborné stránce. O tom, které projekty splňují přeshraniční kritéria pro poskytnutí dotace a které nakonec získají finanční podporu, rozhoduje binacionálně obsazený Lokální řídící výbor (LŘV).

Termíny zasedání LŘV a odpovídající lhůty pro předkládání projektových žádostí naleznete zde.

uzávěrka pro podání projekt. žádostí

registrace (ukončení formální a odborné kontroly)

termíny zasedání LŘV
18.01.2019 18.02.2019  08.03.2019
 03.05.2019  03.06.2019  21.06.2019
 19.07.2019  19.08.2019  06.09.2019
 11.10.2019 11.11.2019  29.11.2019

 

Při zpracování žádosti je třeba dbát na to, že textové části se vyplňují dvojjazyčně (česky a německy). Upozorňujeme předem, že jazykové kvalitě obou verzí se bude věnovat zvýšená pozornost. Z logiky programu vyplývá, že žádost připravují oba koordinační partneři a tudíž již nebude tolerován překlad žádostí s hrubými jazykovými chybami. Po kompletním vyplnění formuláře podá žadatel, jeden vytištěný a jím podepsaný exemplář na sekretariát FSMP Euroregionu Labe. Kompletně vyplněná dvojjazyčná žádost v elektronické i tištěné podobě s datem a originálními podpisy a se všemi přílohami se podává na příslušném pracovišti projektového sekretariátu SFMP.

Žádost a přílohy je třeba dodat sešité s originálními podpisy v jedné složce (obálka nebo desky) nadepsané názvem a adresou žadatele, názvem fondu, názvem projektu, jménem a adresou správce fondu.

Opatření k zajištění publicity malých projektů s odkazem na spolufinancování ze SFMP:
Nositel projektu je povinen vhodným způsobem zveřejnit skutečnost, že projekt je spolufinancován z SFMP. Další informace k publicitě Vám dodáme, jakmile je budeme mít k dispozici.

Žadatelům jsou k dispozici příslušné koordinátorky SFMP (viz kontakt níže). Dohodněte si, prosím, individuální termín porady k získání potřebných informací o specifických požadavcích a celém řízení.

Celou realizací Společného fondu malých projektů jsou pověřeny projektové sekretariáty SFMP v pobočkách euroregionů.

Poučení o odvolání:


Místně příslušné projektové sekretariáty SFMP v Euroregionu Elbe/Labe jsou:


Pro saské žadatele


Pro české žadatele


Euroregion Elbe/Labe
Kommunalgemeinschaft Euroregion
Oberes Elbtal / Osterzgebirge e.V.
An der Kreuzkirche 6
D-01067 Dresden

Kontaktní osoby:

Viera Richter – projektová manažerka
E-mail: richter@elbelabe.eu

Tel.: +49 351 – 48 28 78 15

 

Hana Kosourová - projektová manažerka

E-mail: kosourova@elbelabe.eu

Tel.: +49 351 - 48 28 78 16

 


Euroregion Labe
Dobrovolný svazek obcí
Velká Hradební 8 (sídlo EL, adresa pro zasílání písemností)
Velká Hradební 2 (sídlo sekretariátu SFMP)
CZ – 400 01 Ústí nad Labem

Kontaktní osoby:

Mgr. Jana Rožánková – finanční manažerka
E-mail: jana.rozankova@euroregion-elbe-labe.eu

Milada Heinzlová – projektová manažerka
E-mail: milada.heinzlova@euroregion-elbe-labe.eu

Tel.: +420 411 198 002

DOWNLOADS:

Základní dokumenty

Podklady pro předložení žádosti a realizaci projektu

Podklady pro vyúčtování a vyplacení dotace

Odkaz na aktuální kurz CZK/EUR

Formuláře Závěrečné zprávy a žádosti o platbu žadatel nalezne přímo v on-line systému!

Všeobecné informace

Loga programu ke stažení

Loga jsou k dispozici i na tomto odkazu.

Loga Euroregionu Labe

Aktualizace k 25.10.2018

© 2008 WebActive s.r.o.